Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka


Tatry 2007
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Konkurs...
Stowarzyszenie WSCHODNIA PERSPEKTYWA, w ramach organizowanego
przez Centralny O?rodek Turystyki Górskiej PTTK

Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego
S?owia?ska Atlantyda
w 40. rocznic? ?mierci Stanis?awa Vincenza

(www.karpatywschodnie.pttk.pl)
 
og?asza
konkurs fotograficzny
„HUCULSZCZYZNA W SUBIEKTYWIE”


Czekamy na Pa?stwa prace do 15 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).  Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi 1 kwietnia 2011 r.
Na zwyci?zców czekaj? 3 noclegi dla 2 osób u stóp Czarnohory w „Chacie u Kuby” oraz unikatowe 4-ro tomowe dzie?o Stanis?awa Vincenza Na wysokiej po?oninie. Wybrane prace zostan? tak?e zaprezentowane podczas wystawy w Krakowie. Zapraszamy!

Regulamin konkursu: http://www.karpatywschodnie.pttk.pl/zalacznik/huculszczyzna_w_subiektywie.pdf
O Festiwalu: www.karpatywschodnie.pttk.pl

...ze strony ZG PTT
PTT     


    ...ZE STRONY ZARZ?DU G?ÓWNEGO PTT...

XXX rocznica reaktywowania PTT

Ka?dy z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, up?yw czasu. Mija rok za rokiem i to, co prze?ywali?my na bie??co, nieraz na gor?co, zaczyna rozp?ywa? si? w niepami?ci. Odchodz? starzy, przychodz? m?odzi, dla których wybitni seniorzy staj? si? najwy?ej legend?, albo w ogóle nie maj? poj?cia, kim byli i o co walczyli, czemu si? w ?yciu po?wi?cali. Dotyczy to tak?e naszego Towarzystwa. W jego statucie czytamy: Polskie Towarzystwo Tatrza?skie jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do r. 1950.
Te daty mówi? o czym? wa?nym. Ta pierwsza w Polsce górska organizacja turystyczna, za?o?ona w zaborze austriackim, po odzyskaniu niepodleg?o?ci nazwana polsk? i rozszerzona na ca?e pa?stwo, istnia?a w Polsce Ludowej tylko pi?? lat. W 1950 roku moc? politycznej decyzji zosta?a rozwi?zana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W to miejsce powsta?o PTTK. W 1980-1981, na fali solidarno?ciowego ruchu, u wielu dawnych cz?onków PTT rozbudzi?y si? nadzieje na odrodzenie Towarzystwa.
Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stan?? wówczas krakowski dziennikarz Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor „Pami?tnika PTT” i nasz cz?onek honorowy. Doprowadzi? do zwo?ania w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, którego uczestnicy 10-11 pa?dziernika 1981 roku podj?li jednomy?lnie uchwa?? o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Powsta? wtedy Tymczasowy Zarz?d, który podj?? starania o rejestracj? Towarzystwa. W?adze i nie?yczliwi ludzie skutecznie blokowali zabiegi rejestracyjne. Og?oszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczy?y starania o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba by?o na to czeka? jeszcze blisko 10 lat, aby od 1990 roku sta? si? legalnie istniej?cym stowarzyszeniem mi?o?ników gór.
Z tego pionierskiego okresu walki o restauracj? PTT – tej historycznie wielce zas?u?onej organizacji – zachowa?a si? bezcenna dokumentacja archiwalna. W oparciu o ni?
jest przygotowywana do druku „Kronika odrodzenia PTT 1981-1990”. B?dzie ona stanowi? utrwalone drukiem dzieje bezprecedensowego zrywu spo?ecznego, który po 30 latach niebytu Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego, przywróci? mu blask i si?? istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywn? dzia?alno?ci na rzecz turystyki górskiej i ochrony przyrody.
Inicjatorzy wydania „Kroniki”,  nie chc?c obci??a? kosztami druku wymienionej publikacji Zarz?du G?ównego PTT, postanowili j? wyda? na warunkach subskrypcji – b?d?c przekonanym, ?e znajd? si? liczni cz?onkowie naszego Towarzystwa, którzy tyle? z ch?ci poparcia tej inicjatywy, co i z zainteresowa? histori? swej organizacji – zechc? mie? t? ksi??k? w swojej bibliotece. 
Na ostatnim posiedzeniu Zarz?du G?ównego zaproponowano kwot? 35 z? przedp?aty za egzemplarz, któr? nale?y wp?aca? jako darowizn? na „Kronik?” na konto Zarz?du G?ównego PTT nr 47 1130 1150 0700 0000 0005 4585. Cz??? osób ju? zadeklarowa?a ch?? przedp?aty na „Kronik?”, prosimy aby inni powiadomili nas o tym na adres e-mail: morawska@ptt.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. , aby?my mogli ustali? wielko?? nak?adu.
Dodajmy, i? wydanie „Kroniki” stanie si? g?ównym akcentem obchodów rocznicowych. Proponujemy zorganizowanie spotkania rocznicowego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszk?” (w nim reaktywowano PTT), w sobot? 8 pa?dziernika 2011 z udzia?em uczestników historycznego Sejmiku. O szczegó?ach programu b?dziemy informowa?.

Stefan Maciejewski, Barbara Morawska-Nowak
Walne zebranie
PTT
  WALNE ZEBRANIE


    Zarz?d Oddzia?u Karpackiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego uprzejmie zawiadamia, ?e w dniu 20 stycznia 2011r. o godz. 18.00 (w pierwszym terminie i o godz. 18.15 - w drugim terminie) odb?dzie si? Walne Zgromadzenie Cz?onków Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi. Spotykamy si? w sali nr 8 w Centrum Kultury M?odych w ?odzi. ul. Lokatorska 13.
Tematem zebrania b?dzie dyskusja nad sprawozdaniami z ostatniej kadencji Zarz?du Oddzia?u Karpackiego PTT i wybór nowego Zarz?du.

Prosimy o niezawodne przybycie.

    Zarz?d Oddzia?u


Weso?ych ?wi?t!
SWIETA

                                WESO?YCH ?WI?T!

Aby ?wi?ta by?y wyj?tkowymi dniami w roku,
by choinka w ka?dych oczach zal?ni?a blaskiem,
By kolacja wigilijna wnios?a w serca spokój
a rado?? pojawia?a si? z ka?dym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszy?y ka?de smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoi?a z?o??
By Sylwester zapewni? szampa?sk? zabaw?,
a kol?dowych ?piewów nie by?o do??!

Wszystkim Cz?onkom i Sympatykom  ?yczy Zarz?d Oddzia?u.
Czarnohora magiczna


CZARNOHORA MAGICZNA
Spotkania z kultur? gór


Centrum Kultury M?odych, Oddzia? Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego oraz Wydzia? Kultury Urz?du Miasta ?odzi serdecznie zapraszaj? mi?o?ników gór i nie tylko, na coroczne Spotkania z Górami, które odb?d? si? w dniach 22 - 23 pa?dziernika 2010r.

W programie:

22 pa?dziernika 2010r., godz. 18.00
1. "Czarnohora - symbol Huculszczyzny - znad Cisy, Prutu i Czeremoszu" - prezentacja multimedialna i gaw?da Prof. Janusza Gudowskiego.
2. Zwyczaje, obyczaje, mity i legendy Hucu?ów spod Czarnohory - opowie?? Aldony Pluci?skiej.
3. Projekcja fragmentów filmu "Ja, Hucu?" w re?yserii Danuty Buchczyk i Jerzego Ko?odziejczyka.
4. "Trembita - towarzyszka Hucu?a od ko?yski do pogrzebu" - prezentacja Justyny i Piotra K?apytów.
5. Wernisa? wystawy fotograficznej "Czarnohora, Czarnohora", przygotowanej przez cz?onków Oddzia?u Karpackiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Wystawie towarzyszy muzyka huculska w wykonaniu Kapeli "Huculi".
Wst?p wolny


23 pa?dziernika 2010r., godz. 20.00

1. Zwiedzanie wystawy "Czarnohora, Czarnohora".
2. Wieczornica Huculska (impreza "koszyczkowa")
- koncert Kapeli "Huculi" Miko?aja Iliuka
- prezentacja ta?ców i pie?ni huculskich
- gaw?dy, legendy i pogwarki
- degustacja potraw huculskich
Wst?p 35 z?, Kontakt - E. Siekierski tel. 500 043 217

?ód?, ul. Lokatorska 13, tel. 42 684 24 02
Spotkania z Górami 2010


SPOTKANIA Z GÓRAMI


W dniach 22-23 pa?dziernika 2010 r., po raz kolejny, ju? szósty, wraz z Centrum Kultury M?odych zapraszamy na „Spotkania z górami”. Bohaterem tegorocznych spotka? b?dzie Czarnohora, czarowna i magiczna, pe?na mitów i legend tworzonych przez mieszkaj?cych tam Hucu?ów.
W ksi??ce „Na dalekiej po?oninie. Huculszczyzna dzi?”, której autorem jest Andrzej Polec, czytamy:
Pomieszka? w?ród Hucu?ów to znaczy zrozumie?, ?e w górach wszystko jest mo?liwe. Hucu?ka szepcze zakl?cia, ?eby kracz?cy gdzie? pod niebem kruk nie przyniós? do domu ?mierci. Gdy Hucu? ujrzy burzow? chmur? w polu, rzuca na ziemi? wid?y ostrzem w kierunku chmury, ?eby odesz?a precz. Dziewcz?ta chodz? do wró?ek, ?eby pomog?y im zjedna? uczucia ukochanego ch?opca.
Dziwi nawet nie samo istnienie huculskich zabobonów, dziwi to, ?e Hucu? korzysta ze wszelkich zdobyczy wspó?czesnej cywilizacji, a jednocze?nie ?yje nadal w archaicznym ?wiecie magii. Je?dzi samochodem, ch?tnie pos?uguje si? elektryczno?ci?, telefonem czy telewizorem z anten? satelitarn?. Ale po obejrzeniu filmu Hucu?ka znowu wydoi krow?, a potem prze?egna j? i zamknie na noc drzwi do obory, ?eby nie wlaz?a tamt?dy si?a nieczysta. Hucu? nie b?dzie pracowa? w ?wi?to, bo to grzech, za który piorun mo?e uderzy? w cha?up? i spali? j?. Zawróci samochód, je?li na drodze zobaczy kobiet? z pustymi wiadrami, bo wtedy podró? si? nie uda. (...)  
W dwudziestym wieku cywilizacja zmieni?a nie do poznania ?ycie Hucu?ów, ale za wcze?nie jest mówi? o jej zwyci?stwie nad górsk? przyrod? i dusz? Hucu?a. Podobnie jak sto czy dwie?cie lat temu zbyt jest on uzale?niony od górskich wiatrów, piorunów, b?yskawic i wód. W walce o byt atrybuty post?pu nie zawsze mu pomog?. Dopóki wi?c, Hucu? b?dzie zamieszkiwa? swoje góry i zale?e? b?dzie od ?ywio?ów, dopóty walczy? b?dzie z ciemnymi si?ami gór przy pomocy magicznej si?y s?owa i czynno?ci magicznych.
I w taki ?wiat magii wprowadz? nas znawcy tematu, nasi go?cie: pani Urszula Janicka-Krzywda, pan Janusz Gudowski i Piotr K?apyta. Opowie?ciom tym towarzyszy? b?dzie muzyka w wykonaniu zespo?u „Huculi Miko?aja Iliuka z ?abiego” i wystawa fotograficzna „Czarnohora-Czarnohora”.
Tradycyjnie, drugiego dnia zapraszamy na Biesiad? – wspóln? zabaw? przy muzyce zespo?u „Huculi Miko?aja Iliuka z ?abiego”
Szczegó?owy program Spotka? zamie?cimy ju? wkrótce.

Zapraszam w imieniu Zarz?du Oddzia?u Karpackiego
Ewa Kuziemska
Informacja...informacja
PTT   

I N F O R M A C J A

KARPATY RUMU?SKIE
14-29 sierpnia 2010 roku (16 dni)
Kierownik imprezy – Wojciech D?ugo??cki

 
(max. 9 osób, transport-BUS, noclegi w namiotach, wspólne wy?ywienie z produktów przywiezionych z Polski i zakupionych na miejscu (?niadania, kolacje, 9/10 obiadów), ubezpieczenie, opieka merytoryczna, okoliczno?ciowa koszulka, apteczka)
   
    Obóz wymaga do?wiadczenia, dobrej kondycji, odporno?ci na ekspozycj? i umiej?tno?ci poruszania si? w trudnym terenie górskim, trasy 7-12 godz. z przewy?szeniem ponad 1000 m.
Góry maj? charakter alpejski (podobne do Tatr), jednak ze wzgl?du na klimat s? troch? ?agodniejsze. Prawie wszystkie wierzcho?ki przekraczaj? 2000 mnpm, a docelowe 2300-2500 mnpm.
Program bazowy daje mo?liwo?? pozostania na biwaku lub pój?cia na indywidualna krótsz? wycieczk?.


cena: 1100-1.200z?  + wst?py (20 euro) + 6/7 tranzytowych obiadów + kieszonkowe
   
koniecznie zabra?: ?piwór, materac/karimata, plecak do 1-dniowych wycieczek górskich, ciep?? odzie?, buty górskie,, kubek+sztu?ce, latark?, kondycj?, dobry humor…   
UWAGA! namioty, wyposa?enie kuchenne – zabezpiecza organizator!

Kontakt do Wojtka D?ugo??ckiego:  wojtek@grandtour.com.pl, tel. 693-725-468
NOWA POCZTA
PTT

NOWA POCZTA ODDZIA?U

Uprzejmie informujemy, i? uleg? zmianie adres mailowy naszego Oddzia?u.
Wobec powy?szego wszelk? korespondencj? prosimy kierowa? na adres:

karpacki.lodz@gmail.com

Zarz?d Oddzia?u

1% PODATKU
PTT

PRZEKA? NAM 1% PODATKU


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.
W tym roku przekazanie 1% podatku dla organizacji po?ytku publicznego jest równie ?atwe, jak w roku ubieg?ym. Aby tego dokona? nale?y wype?ni? odpowiedni fragment w?a?ciwego formularza PIT, wpisuj?c:
w rubryk? 124 - Polskie Towarzystwo Tatrza?skie, Zarz?d G?ówny, 30-549 Kraków, ul. Traugutta 4,
w rubryk? 125 - KRS 0000115547
w rubryk? 128 - nazw? Oddzia?u PTT

Informacje...informacje...
PTT

I N F O R M A C J A

          W imieniu Organizatora - Oddzia?u PTT w Sosnowcu, zapraszamy na Jubileuszowe XXV Zimowe Wej?cie na Babi? Gór?, które odb?dzie si? w dniach 5 - 7 marca 2010 r.
Wszelkie niezb?dne informacje mo?na znale?? na stronie Oddzia?u - www.sosnowiec.ptt.org.pl
Cz?onkowie i sympatycy naszego Oddzia?u, zainteresowani udzia?em w imprezie, mog? kontaktowa? si? z Januszem Pilcem - tel. 692 490 724

          Serdecznie zach?camy do uczestnictwa.
Spotkania z górami - 2009

Czarnohora

Spotkania z górami
23 - 24 pa?dziernika 2009r.Ju? po raz pi?ty, wraz z Centrum Kultury M?odych, zapraszamy na „Spotkania z górami”, które odb?d? si? w dniach 23 i 24 pa?dziernika 2009r.
W tym roku proponujemy powrót na Huculszczyzn?, której pi?kno i wyj?tkowo??, a tak?e obyczaje i legendy opisa? kiedy? Stanis?aw Vincenz w Wysokiej Po?oninie. Dzi? w?a?nie On b?dzie bohaterem naszych Spotka?.
Stanis?aw Vincenz – Homer z huculskich po?onin


Program:
23 pa?dziernika  godz. 18 (wst?p wolny)
wyk?ad wprowadzaj?cy „Stanis?aw Vincenz – jego ?ycie i twórczo??”
                               – prof. dr hab. Miros?awa O?dakowska-Kuflowa (KUL)
ilustrowana zdj?ciami prelekcja „Szlakiem Wysokiej Po?oniny”
                                   – dr Micha? Kaczmarek
tradycyjne instrumenty huculskie – Justyna i Piotr K?apyta
wernisa? wystawy fotograficznej „W krainie Vincenza”

24 pa?dziernika  godz. 19 (wst?p 35 z?otych)

projekcja filmu „?ladami Vincenza” (re?. Waldemar Czechowski)
koncert kapeli folkowej „Drewutnia”
Biesiada Huculska przy muzyce „na ?ywo”, nauka pie?ni huculskich, degustacja potraw regionalnych, loteria. Impreza koszyczkowa.
Spotkania w Centrum Kultury M?odych, ?ód?, ul Lokatorska 13

Bilety: tel. kontaktowe 42 684 24 02 (CKM) 0 500 043 217 (OK PTT Edek Siekierski)
Zatem do zobaczenia. Zapraszamy – Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTT


Strona 10 z 13 << < 7 8 9 10 11 12 13 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.