Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
39
39
Zrozumie? Bojków (dzie? drugi - 25.10.2008)
Przyjaciele

Serednie Ma?e

...


Tegoroczne lato obrodzi?o nam nie tylko w s?o?ce...
Posypa?o te? zwi?zkami...ma??e?skimi.
8 czerwca 2013r. o godz. 15.00 w mie?cie ?odzi ?lubowali sobie mi?o??, wierno?? i...
MA?GORZATA SZAFRA?SKA i KRZYSZTOF KUHN.
Wszystkiego, co najpi?kniejsze, wiele szcz??cia dla ma??onków
- ?ycz? cz?onkowie i sympatycy Oddzia?u Karpackiego PTT
.
...Ich serca by?y w mi?osnej potrzebie,
wi?c wzi?li ?lub w czerwcu, w nadmorskiej ?ebie.
STO LAT! – niech nie milkn? ?piewy
dla nowo?e?ców - Janusza i Ewy.

15 czerwca 2013r. w USC w ?ebie, ?wiadomi praw i obowi?zków…powiedzieli sobie „TAK”  - Ewa ?urawska i Janusz Pilc.


Szcz??cia na nowej drodze ?ycz? cz?onkowie i sympatycy Oddzia?u Karpackiego PTT 


Spotkania - 2013
                
                     

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach w 2013 roku, z tematyk? których mo?na zapozna? si? w zak?adce SPOTKANIA I WYJAZDY. 
                                                                                                    
SPOTKANIA Z KULTUR? GÓR 2012
Zapraszamy na Wystaw?...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WERNISA? WYSTAWY, KTÓRY ODB?DZIE SI? 17 MAJA 2012 R., O GODZ. 18.00Informacja


REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA oraz autor Zbigniew Podsiad?o zapraszaj? na wystaw? fotografii ?EMKOWYNA.

Wernisa? 2 kwietnia 2012, godz. 18.00 RCKP Krosno ul. Kolejowa 1.

Otwarcie u?wietni ?emkowski zespó? "Czerwona Ruta" z Polan.

Wystawa czynna: 2-29 kwietnia 2012.

Zako?czenie Festiwalu - Spotkania z Górami 2011


SPOTKANIA z GÓRAMI 2011
ZAKO?CZENIE MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU HUCULSKIEGO
"S?OWIA?SKA ATLANTYDA"


...z Biuletynu Nr 3/2011 Oddzia?u Karpackiego PTT...

>>W "ojczy?nie cz?owieczej" Stanis?awa Vincenza
– Krzyworównia - Bystrec

Mi?dzynarodowy Festiwal Huculski „S?owia?ska Atlantyda” zorganizowany na Huculszczy?nie przez MUZEUM IWANA FRANKI w Krzyworówni odbywa? si? w dniach 23-26 czerwca 2011 r.
W tym czasie oko?o 30 osób, sympatyków turystyki górskiej zafascynowanych tematyk? huculsk? wyruszy?o z Polski w Czarnohor? na w?drówk? ?ladami St. Vincenza. W Bystrecu wykonali prace konserwacyjne przy krzy?u i tablicy pami?tkowej ustawionych przez Towarzystwo Karpackie w ubieg?ym roku, w miejscu, gdzie sta? dom Stanis?awa Vincenza. Wzi?li te? udzia? w spotkaniu z mieszka?cami i w?adzami Bystrca w miejscowym Domu Kultury. Uczestniczyli tak?e mi?dzy innymi w spotkaniu po?wi?conym Stanis?awowi Vincenzowi, które mia?o miejsce w Muzeum Iwana Franki w Krzyworówni i obserwowali konkurs na najlepszego muzykanta huculskiego.<<

          Nasze tegoroczne Spotkania z Górami sta?y si? cz??ci? uroczystego zako?czenia Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego „S?owia?ska Atlantyda”, które odb?dzie si? w dniach 21-22 pa?dziernika br. w Centrum Kultury M?odych. Festiwal odbywa? si? w wielu miejscach w Polsce i na Ukrainie, jego zako?czenie za? ?wi?towa? b?dziemy u nas, w ?odzi.
Poni?ej szczegó?owy program imprezy. W imieniu g?ównego organizatora - Centrum Kultury M?odych - i w?asnym, serdecznie zapraszamy,
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTTPROGRAM ZAKO?CZENIA FESTIWALU

19 – 21.X.2011 – Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne
21.X.2011r –  Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
- s?owo o Patronie  Stanis?awie Vincenzie – Piotr K?apyta
- "S?owia?ska Atlantyda" – reporta? Krzysztofa Krzy?anowskiego z przebiegu Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego 2011 r. 
Widowisko Teatralne „DOBOSZ” oparte na tekstach Stanis?awa Vincenza. Re?yseria: Adam ?oniewski. Wyst?puj?: Teatr „Rebelia” (Centrum Kultury M?odych)
Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna)
- „Prawda starowieku.Prawda o ?wiecie m?drym, dobrym i szcz??liwym” -wernisa? wystawy eksponatów huculskich z Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w ?odzi – przygotowanie: Aldona Pluci?ska i Alicja Wo?niak (Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne ?ód?)
-  „Huculszczyzna na starych pocztówkach” – ze zbiorów Stanis?awa Flakiewicza (Oddzia? Karpacki PTT w ?odzi) - wernisa?  wystawy 
                                                            (Wst?p wolny)

22.X.2011r – Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
– Uroczysta msza celebrowana przez ks. Alfonsa Górowskiego – proboszcza Parafii ?w. Marcina bp z Grywa?du
pochód ul. Rzgowsk? do CKM (konie huculskie, pochodnie, oprawa muzyczna)
ok. 20.30
- Koncert muzyki huculskich  - Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna) 
Wieczornica Huculsko – Polska
Wspólna zabawa przy muzyce „na ?ywo” w wykonaniu Kapeli „Huculi” i Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „?ód?” , degustacja potraw kuchni huculskiej i polskiej, nauka pie?ni i ta?ców
Prowadzenie ca?o?ci Uroczystego Zako?czenia Festiwalu: Justyna i Piotr K?apyta .
                                                    (Wst?p – koszt 40z?)


Lato 2011


Udanych wakacji 2011!!

Nadesz?o upragnione lato. Co prawda, pogoda jest nieco kapry?na, ale miejmy nadziej?, ?e lada moment powitamy s?o?ce, ciep?o i bezchmurne niebo. Ruszajmy zatem zdobywa? szczyty (wcale nie musz? by? te najwy?sze), podbija? nadmorskie pla?e, poznawa? jeszcze nie odkryte zak?tki Polski - i nie tylko...
Oczywi?cie liczymy, ?e b?dziecie odzywa? si? z wakacyjnych wypadów. Czekamy na pocztówki, których ?aden Internet nie jest w stanie zast?pi? :-)) Jednak, co tradycja, to tradycja...
?yczymy wielu niezapomnianych wra?e?, pi?knej pogody - jednym s?owem - udanego wypoczynku!!!

 
komunikatK O M U N I K A T!!

Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTT uprzejmie informuje, i? z przyczyn technicznych nie odb?dzie si? spotkanie, planowane na dzie? 7 kwietnia 2011r.
Pokaz zdj?? Joli ?mia?kowskiej z pobytu w Etiopii zosta? prze?o?ony na dzie? 5 maja br.
Za zaistnia?e zmiany serdecznie przepraszamy.

Wiosenny wyjazd integracyjny

WIOSENNY WYJAZD INTEGRACYJNY
w GÓRY ?WI?TOKRZYSKIE

Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTT zaprasza serdecznie na "integracyjn? wypraw?" w Góry ?wi?tokrzyskie, która zaplanowana jest na 2-3 kwietnia 2011r.

Poni?ej kilka informacji:

Wyjazd w sobot? w rannych godzinach wynaj?tym busem. Dojazd do Nowej S?upi. Zwiedzanie Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa  i Klasztoru na ?wi?tym Krzy?u. Po obiedzie w?drówka grzbietem pasma ?ysogórskiego. Zej?cie do ?wi?tej Katarzyny, gdzie - je?eli czas pozwoli - zwiedzimy Muzeum Skamielin i Kamieni Szlachetnych oraz Klasztor Norbertanek. Po tych wszystkich atrakcjach nocleg w ?w. Katarzynie i integruj?ca kolacja.

W niedziel? po ?niadaniu wyjazd. Jad?c do ?odzi zwiedzamy Jaskini?  "Raj", Zamek Ch?ci?ski. Po obiedzie  zagl?damy do Obl?gorka, gdzie zwiedzamy Muzeum Henryka Sienkiewicza. Pe?ni wra?e? :-)) wracamy do ?odzi w godzinach  wieczornych.

Na ch?tnych czekamy do 20 marca. Ilo?? miejsc ograniczona

Kontakt z Prezes Ew? Kuziemsk? - 698 992 139 lub Edkiem Siekierskim - 500 043 217. 
Konkurs...
Stowarzyszenie WSCHODNIA PERSPEKTYWA, w ramach organizowanego
przez Centralny O?rodek Turystyki Górskiej PTTK

Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego
S?owia?ska Atlantyda
w 40. rocznic? ?mierci Stanis?awa Vincenza

(www.karpatywschodnie.pttk.pl)
 
og?asza
konkurs fotograficzny
„HUCULSZCZYZNA W SUBIEKTYWIE”


Czekamy na Pa?stwa prace do 15 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).  Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi 1 kwietnia 2011 r.
Na zwyci?zców czekaj? 3 noclegi dla 2 osób u stóp Czarnohory w „Chacie u Kuby” oraz unikatowe 4-ro tomowe dzie?o Stanis?awa Vincenza Na wysokiej po?oninie. Wybrane prace zostan? tak?e zaprezentowane podczas wystawy w Krakowie. Zapraszamy!

Regulamin konkursu: http://www.karpatywschodnie.pttk.pl/zalacznik/huculszczyzna_w_subiektywie.pdf
O Festiwalu: www.karpatywschodnie.pttk.pl

Strona 9 z 13 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.