Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
9
9
Bieszczady Wschodnie 2008
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Spotkanie IV 2015
Uprzejmie informujemy, i? ze wzgl?dów technicznych spotkanie w dniu 16 kwietnia 2015r. nie odb?dzie si?.
W dniach 15 - 16 kwietnia 2015r. zapraszamy do ?ódzkiego Domu Kultury, na "Dni Gór" (godz. 18.00).
Spotkanie III 2015
Spotkanie - II 2015
Spotkanie - II 2015
Spotkanie I 2015
?yczenia
Niech ?wi?ta rado?ci? wype?ni? Wasz dom, a nadchodz?cy rok pomy?lno?? przyniesie Waszym dniom.
Z najlepszymi ?yczeniami dla cz?onków i sympatyków - Zarz?d Oddzia?u
Spotkanie z Kultur? Gór - 2014
   
...
      Lato takie gor?ce, a Ty ju? jeste? po tej ch?odnej stronie.
                    ?egnaj? Ci?, Piotrze, Karpackich przyjacielskie d?onie.
Z g??bokim ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci naszego Kolegi - Piotra Wo?niaka.
Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 6 sierpnia 2014r., o godz. 17.00, na cmentarzu w Skoszewach k/Nowosolnej. Wyrazy g??bokiego wspó?czucia, bo wi?cej nie mo?na wyrazi? s?owami, Rodzinie Piotra sk?adaj? Zarz?d i cz?onkowie Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi.Nowy Zarz?d Oddzia?u
W dniu 16 stycznia 2014 r., na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi, wybrano Prezesa Oddzia?u –  Stanis?awa Flakiewicza  i wy?oniono nowy Zarz?d:
V-ce prezesi: Tadeusz Kie?basi?ski i Edward Siekierski
Sekretarz: Ewa Kuziemska
Skarbnik: Ewa Koli?ska
Cz?onkowie: Irena Wagner, Marek Zawadzki, Jaros?aw Szymczykiewicz
.
Spotkania z górami 2013
Spotkania z górami 2013
Spotkania z górami
Z karpackich po?onin do ?odzi
15-19 pa?dziernika 2013 roku

„Z karpackich po?onin do ?odzi” – ten tytu? jest zapowiedzi? spotkania z karpack? tradycj? r?kodzielnicz?, ?piewacz? i muzyczn?. Nasze tradycyjnie dwudniowe Spotkania, dzi?ki aktywno?ci naszych wspó?organizatorów z Centrum Kultury M?odych, w tym roku rozros?y si? do prawie tygodnia.
Ju? przed po?udniem we wtorek (15.10.) odb?dzie si? adresowane do dzieci spotkanie p.t. „?ywa galeria tradycyjnych instrumentów Karpat”. W ?rod? i czwartek (16 i 17.10) do po?udnia odbywa? si? b?d? warsztaty krywulki czyli „tkania” bi?uterii z koralików.
Po po?udniu we wtorek, ?rod? i czwartek b?d? warsztaty techniki ?piewu bia?ego na bazie pie?ni ukrai?skich, ?emkowskich i huculskich. Wszystkie zaj?cia od wtorku do czwartku poprowadzi Pan Witold Koz?owski z Fundacji Ovo.
W programie b?dzie te? przegl?d archiwalnych i wspó?czesnych filmów pokazuj?cych obyczaje i ?ycie codzienne górali karpackich. Komentatorem tego przegl?du b?dzie Pani Aldona Pluci?ska – etnograf z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w ?odzi (czwartek, Filia CKM D?browa).
    W pi?tek (18.10) „zawita” do nas Kermesz. Go?ciem wieczoru „Olchowiecki Kermesz – przywrócona tradycja ?emkowska” b?dzie Jego Ekscelencja Szymon – Prawos?awny Arcybiskup ?ódzki i Pozna?ski. B?d? pie?ni ?emkowskie, huculskie i bojkowskie, b?d? twórcy ludowi z Koma?czy i Olchowca, b?d? kramy z r?ko-dzie?em, wystawa fotogramów ilustruj?cych Kermesze, wystawa sprz?tów codziennego u?ytku i wystawa r?kodzie?a artystycznego p.t.„Karpackim szlakiem wyszyte”.
Wieczornica Karpacka to program na sobotni wieczór (19.10). Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Os?awiany” z Mokrego tego wieczoru nie tylko b?dzie koncertowa?, ale jego muzycy i choreografowie poprowadz? tak?e nauk? pie?ni i ta?ców. Z pie?niami ?emkowskimi i huculskimi zaprezentuj? si? równie? uczestnicy warsztatów ?piewu bia?ego. Pami?taj?c jeszcze wyst?p „Os?awian” na naszej biesiadzie w 2008 roku nie mamy w?tpliwo?ci, ?e zabawa b?dzie znakomita.
Zapraszamy
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego

Informacje dodatkowe: EwaKuziemska tel.698 992 139Strona 7 z 12 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.