Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
3
3
Bieszczady 2009 - KRYWE
Przyjaciele

Serednie Ma?e

1% PODATKU
PTTPRZEKA? NAM 1% PODATKU- (TO TERAZ NIE JEST JU? SKOMPLIKOWANE)
DLACZEGO NAM?


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.

DODATKOWA INFORMACJA
:
W minionym roku Zarz?d G?ówny uchwali?, i? 50% pozyskanych odpisów podatkowych pozostanie do dyspozycji Zarz?du. Pozosta?a cz??? b?dzie przekazywana na rzecz oddzia?ów terenowych PTT, o ile dany oddzia? wyst?pi o takow? dotacj? i przedstawi w?a?ciwe informacje wskazuj?ce cel dofinansowania


Otrzymali?my ?yczenia...
 Nowy Rok

Mija rok.
Tyle znów by?o zmierzchów i ?witów,
nowych skrzyde? co u ramion wyros?y,
rozczarowa? tyle i zachwytów,
co do nieba nas nieraz unios?y.

Wody tyle pop?yn??o do morza,
?ez rado?ci, wzruszenia i smutku,
zawiedzionych, spe?nionych nadziei,
nowej trawy w wiosennym ogródku.

Rok kolejny nam ?mign??,
jak jaskó?ka nad g?ow?,
a nast?pny ju? stuka do drzwi.
Nie zmienimy wszystkiego
od pocz?tku, na nowo
cho? nadzieja niezmiennie
w nas tkwi.

Wies?awa Kwinto-Koczan 30.12.2006  Toru?

...imprezy, imprezy
PTT

...imprezy, imprezy...

Ko?o Naukowe Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej 'IX Pi?tro' zaprasza na wystaw? retrospektywn? XI Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej w Karpaty Wschodnie (Ukraina) HUCULSZCZYZNA 2008.

Wernisa? 16 grudnia 2008r., godzina 18.00, SARP w ?odzi, al. Ko?ciuszki 31/33.    
Wystawa b?dzie czynna codziennie do dnia 23 grudnia br. w godzinach 17 - 19.00

Wyprawy studenckie odbywaj? si? od 1995 roku. Studenci architektury Politechniki ?ódzkiej wyruszaj? w ramach praktyk na dwutygodniow? ekspedycj? w Karpaty Wschodnie w poszukiwaniu materia?u dokumentacyjnego na temat obiektów tradycyjnej  architektury drewnianej. Kontynuacj? dzia?a? w terenie jest prezentacja zgromadzonego materia?u oraz rysunków i fotografii - po?wi?conych nie tylko architekturze, ale tak?e wspania?ym górom i ich mieszka?com.     

                
...imprezy, imprezy...
PTT

...imprezy, imprezy...

Koncert "W górach jest wszystko, co kocham..."
Sobota - 13 grudnia 2008 r., godz. 18.00
Politechnika ?ódzka, Sala Widowiskowa, Al. Politechniki 3a, ?ód?

Po szczegó?y zapraszamy na stron?  http://wgorach.art.pl/koncerty/2008/2008-12-lodz.html

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na koncert.

...imprezy, imprezy...


Plakat         4 NOC PODRÓ?NIKA 
 W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na 4 NOC PODRÓ?NIKA TRAWERS 2008. Obejrzymy kilkadziesi?t krótkich, 15-minutowych relacji fotograficznych z niskobud?etowych podró?y po ca?ym ?wiecie.
 NOC PODRÓ?NIKA odbywa si? pod has?em - Przyjd? i opowiedz o swojej podró?y!!!
 
 W programie:
 - konkurs na najciekawszy pokaz, dyskusje podró?ników,
 - wymiana do?wiadcze? praktycznych,
 - rozmowy ze specjalistami o sposobach zabezpieczenia przed chorobami tropikalnymi,
 - losowanie nagród w?ród publiczno?ci.
 
 Je?li kto? zechce chcesz podzieli? si? z innymi swoimi wra?enia z podró?y - kontakt- Agnieszka 601 061 063

 06.12.2008 sobota - Rozpocz?cie o godzinie 19.00, zako?czenie - pó?no w nocy.
...imprezy, imprezy...
PTT


...imprezy, imprezy...


W dniach 19 - 23 listopada 2008r., w al. Politechniki 3a w ?odzi odb?dzie si? 10.explorers festival 2008. Szczegó?owy program Festivalu oraz niezb?dne informacje mo?na znale?? na stronie www.festiwalgor.pl
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Z naszej poczty elektronicznej...
PTT

Z naszej poczty elektronicznej...


Ksi??nica Beskidzka, Bielski Klub Alpinistyczny i Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zapraszaj? na otwarcie wystawy Emila Mlynarcika "Obrazki spod Tatr".
Wystawa prezentowana b?dzie w dniach od 4 listopada do 30 listopada 2008r., w Ksi??nicy Beskidzkiej przy ul. S?owackiego 17a w Bielsku-Bia?ej.
Wst?p wolny.
Spotkania z Górami
  

Z A P R O S Z E N I E


          Oddzia? Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego w ?odzi oraz Centrum Kultury M?odych w ?odzi maj? zaszczyt zaprosi? na doroczne "Spotkania z Górami".
Szczególnie serdecznie zapraszamy cz?onków Oddzia?u - tych by?ych i tych obecnych, a tak?e wszystkich uczestników wypraw w Karpaty Wschodnie.
Impreza odb?dzie si? w CKM, ul. Lokatorska 13, w dniach 24 - 25 pa?dziernika 2008r. Poni?ej przedstawiamy szczegó?owy program Spotka?.


Zrozumie? Bojków...

24 pa?dziernika (wst?p wolny)
    18.00 otwarcie 1. dnia Spotka?
    Gaw?da Antoniego Derwicha o przyrodzie i ludziach Bieszczadów
    Wernisa? wystawy fotograficznej „W?drowanie po Bojkowszczy?nie”
    Otwarcie wystawy „Nasze X-lecie”
    Opowie?? Andrzeja Potockiego „Bojkowie - lud wyp?dzony”
    Koncert Julii Doszny

25 pa?dziernika (wst?p 30z? z „koszyczkiem”)
    19.00 otwarcie 2. dnia Spotka?
    X-lecie Oddzia?u Karpackiego
    Koncert Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Os?awianie”

    Loteria fantowa, ta?ce, swawole przy muzyce Kapeli „Os?awianie” (organizatorzy     zapewniaj?: zimne i ciep?e napoje, barszcz, pierogi, mama?yg?, smalec, pieczywo)


Zapraszaj? organizatorzy:
    Oddzia? Karpacki PTT tel. 0-500 043 217
    Centrum   Kultury   M?odych   w   ?odzi ul. Lokatorska 13, tel. 42/684-24-02


Z naszej poczty elektronicznej...
PTT


Spotkanie w Zakopanem - zmiana miejsca zakwaterowania


Uwaga dla ch?tnych do udzia?u w XXV Ogólnopolskim Spotkaniu Oddzia?ów PTT w Zakopanem (19-21.09.2008) - - nast?pi?a zmiana miejsca zakwaterowania. Nocowa? b?dziemy w DW ?wierk przy ul. Piaseckiego 14A. Cena noclegu - ok. 35 z?.
W sprawach noclegów prosimy o kontakt z W?odkiem Janusikiem pod nr telefonu: 601-978-595 lub e-mail (do srody 17 wrzesnia): wjanusik@esculap.pl

Pozdrawiam,
  Nikodem Frodyma
Z naszej poczty elektronicznej...
PTT


Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów PTT
ZAKOPANE 19 – 21 wrze?nia 2008r.

Zapraszam wszystkich cz?onków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego na Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów po??czone z uroczysto?ci? po?wi?cenia sztandaru towarzystwa.
Zaproszenie
APasek
............


Ania Pasek (1982-2007)
, studentka geologii na Uniwersytecie Jagiello?skim, podró?niczka i fotograf. Osoba niezwykle wra?liwa i umiej?ca wychwyci? ulotne pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata. Jej pasj? by?y podró?e i Góry, którym po?wi?ca?a si? bez reszty, odwiedzaj?c najbardziej dzikie zak?tki jak Spitzbergen, Ko?o Podbiegunowe czy Islandi?. Wsz?dzie tam stara?a si? utrwali? na zdj?ciach pi?kno ?wiata, jaki mog?a podziwia?. Fotografie Ani s? nie tylko rejestracj? obrazu, jaki widzia?a, ale tak?e kreacj? ?wiata, który stara?a si? przekaza? innym, dokumentuj?c swoje podró?e. Ka?dy kolejny wyjazd by? dla niej nowym wyzwaniem, do którego podchodzi?a z najwi?kszym zaanga?owaniem i pasj? i który dostarcza? Jej rado?ci. Ostatnim by?a podró? do Francji i wspinaczka na Mont Blanc, z której to drogi wraz ze swymi dwoma towarzyszami ju? nie powróci?a...

W dniu 5 wrze?nia o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisa? wystawy fotograficznej zatytu?owanej "Anna Pasek (1982-2007) Wspomnienie". Wystawa prezentowana b?dzie w Centrum Kultury M?odych w ?odzi, ul. Lokatorska 13 do dnia 19 wrze?nia 2008.


Strona 11 z 13 << < 8 9 10 11 12 13 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.