Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
zdj?cie 9
zdj?cie 9
Bieszczady 2008 - Serednie raz jeszcze...
Przyjaciele

Serednie Ma?e

1% PODATKU...

PTT posiada oko?o 2000 cz?onków w 32 oddzia?ach i ko?ach. Fundusz Towarzystwa stanowi? przede wszystkim sk?adki cz?onkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzeda?y wydawnictw. W PTT nie ma etatów ani pensji. W szeregach organizacji, oprócz turystów i alpinistów, s? ludzie zawodowo zwi?zani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, le?nicy, naukowcy prowadz?cy badania na terenie gór). Towarzystwo stara si? propagowa? turystyk? indywidualn?, zarówno letni?, jak i zimow?, uprawian? w ma?ych grupach, narciarstwo (równie? wysokogórskie) oraz alpinizm. Du?? wag? przywi?zuje do szeroko poj?tej ochrony przyrody górskiej, edukacji m?odych turystów, uwa?aj?c, i? w?a?nie oni najlepiej uchroni? góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie wyst?puje przeciwko bezmy?lnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski, podejmuj?c odpowiednie dzia?ania. PTT jest cz?onkiem koalicji "Ratujmy Karpaty" i stale wspó?pracuje z innymi organizacjami ekologicznym oraz Rad? Naukow? Tatrza?skiego Parku Narodowego. Oddzia?y organizuj? przez ca?y rok wycieczki i wyprawy w góry ca?ego ?wiata. W siedzibach oddzia?ów (domy kultury, szko?y) prowadzona jest dzia?alno?? o?wiatowa. Odbywaj? si? szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów i filmów, s? organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane s? Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Towarzystwo wydaje rocznik "Pami?tnik PTT" (ukaza?o si? ju? 13 tomów), wydawany jest centralny biuletyn "Co s?ycha?". Wiod?ce oddzia?y posiadaj? w?asne wydawnictwa. Zosta? wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci. W imieniu wszystkich naszych cz?onków , w imieniu naszych ukochanych gór , prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz PTT jako organizacji po?ytku publicznego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego
W?odzimierz Janusik

STARE ZASADY ODPISÓW 1% NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO ULEGAJ? OD 2008 ROKU PROCEDURALNYM U?ATWIENIOM!!!!!!
W PRZYPADKU WOLI WSPARCIA NASZEGO TOWARZYSTWA W PIT-36 NALE?Y WYPE?NI? ODPOWIEDNIE RUBRYKI:
Poz. 124 wpisujemy: Polskie Towarzystwo Tatrza?skie, Zarz?d G?ówny 30-049 Kraków ul. Konarskiego 21/5
Poz. 125-wpisujemy: 0000115547
Poz.126 wpisujemy kwot?: obliczamy 1% naszego nale?nego podatku/
NATOMIAST W PIT -37 WYPE?NIA SI? ODPOWIEDNIO POZ.: 312,313,314
Jeszcze raz zwracam si? z apelem o wsparcie Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.