Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
Losowa Fotka


Kermesz i okolice. Jak co roku w Olchowcu.
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Wie?ci z Internetu
PTT


WIE?CI Z INTERNETU


Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony www.bieszczadzkieanioly.art.pl

Powtarzamy za Organizatorami, i? do 8 Festiwalu Sztuk Ró?nych Bieszczadzkie Anio?y, pozosta?o ju? tylko 29 dni. Wszelkie niezb?dne informacje na ten temat znajdziecie pod podanym wy?ej adresem.
...z naszej poczty elektronicznej...
PTT

...Z NASZEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ...

1873 – 2008
135 lat Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego


MIELECKI KLUB GÓRSKI
„CARPATIA”

ODDZIA?
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO55 OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI RAJD
PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH
( Najstarsza impreza turystyczna w Województwie Podkarpackim )

WETLINA
02 – 09 .08.2008


...z naszej poczty elektronicznej...... Z NASZEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ...Otrzymali?my zaproszenie od "janekjodlowa" do zabrania g?osu na Forum http://www.321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5897
A zatem...dyskutujmy.

...z naszej poczty elektronicznej...
PTT

MIELECKI KLUB GÓRSKI „CARPATIA” ODDZIA? POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO w MIELCU ZAPRASZA NA 42 RAJD GÓRSKI „KARPATIA” (dawny Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego), KTÓRY ODB?DZIE SI? W DNIACH 25 – 31. 05. 2008.
KILKA S?ÓW O HISTORII RAJDÓW
Rajd „Karpatia” to kontynuacja dawnej imprezy pod nazw? Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego. Inicjatorem i organizatorem rajdów by?a Komisja Górska Oddzia?u Zak?adowego PTTK przy WSK-PZL w Mielcu. Uczestnicy w?drowali pocz?tkowo wy??cznie po Karpatach w Polsce. Najcz??ciej szlaki prowadzi?y po Beskidzie Niskim.
Ze wzgl?du na to, ?e akcje te odbywa?y si? zazwyczaj w maju, potocznie nazywano imprez? rajdem „majowym” lub „lotniczym” (skracaj?c oficjaln? nazw?). Ka?dego roku w imprezach tych uczestniczy?y setki turystów, w tym wieloosobowe ekipy turystów z takich miast jak ?ód?, Kalisz, Wroc?aw, Ustka, Ostrowiec ?w.
W latach dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia w rajdzie bierze udzia? coraz mniejsza liczba uczestników.
W 1996 roku wspó?organizatorem rajdu staje si? MKG „Carpatia” i po raz pierwszy trasy wiod? na S?owacj?.
Od tamtego roku uczestnicy poznaj? kolejne pasma górskie u naszych po?udniowych s?siadów.
Po rozwi?zaniu OZ PTTK WSK-PZL, zarz?d „Carpatii” postanawia nadal organizowa? t? imprez?, zmieniona zosta?a tylko nazwa na "Rajd Karpatia"....?wi?ta...?wi?ta...


WESO?YCH ?WI?T!!!


Niech ?wi?teczne ?yczenia maj? moc spe?nienia, te ca?kiem b?ahe i te wa?ne, te dostojne i te ciut niepowa?ne, niech wszystkie si? spe?ni?.
Czaru ?wi?tecznej atmosfery, wszystkim cz?onkom i sympatykom ?yczy Zarz?d Oddzia?u.
INFROMACJE Z SIECI
Festiwal

INFORMACJE Z SIECI

Fundacja ARTica - Fundacja Promocji Sztuki serdecznie zaprasza na Festiwal Huculski im. Stanis?awa Vincenza, który odb?dzie si? w dniach 14-17 marca 2008r., w Krakowie.


O FESTIWALU

Festiwal Kultury Huculskiej w Krakowie im. Stanis?awa Vincenza organizowany jest w celu promocji kultury i nieocenionych walorów przyrodniczych Huculszczyzny oraz dialogu ??cz?cego wschód z zachodem, wspó?prac? Polski z Ukrain?.

Huculi i organizowane przez nas wydarzenia od dwóch lat przyci?gaj? setki ludzi do Krakowa.
Dzi?ki przerastaj?cym nasze oczekiwania zainteresowaniu medialnym (Telewizja Polska nakr?ci?a nawet osobny film na temat tego Festiwalu) tego roku spodziewamy si? jeszcze wi?kszej ilo?ci osób.
Wci?? nadchodz? do nas pytania o huculskie koncerty, wyk?ady, warsztaty taneczne, targi i obrz?dy huculskie.

INFORMACJE Z SIECI
KARNAWA?

KARNAWA? KARPACKIOd trzech lat w okresie karnawa?u odbywaj? si? zaproponowane przez Teatr CST wielkie rodzinne zabawy "Karnawa?y karpackie", na których mo?na us?ysze? pie?ni i muzyk? Karpat. W tym roku Stowarzyszenie "Olszówka" i SKPB w Katowicach chce powróci? do tradycji karnawa?u - tym razem do weselnej zabawy karpackiej.

Wi?cej informacji znajdziecie na stronie www.e-gory.pl


1% PODATKU...
PTT

PRZEKA? NAM 1% PODATKU- (TO TERAZ NIE JEST JU? SKOMPLIKOWANE)
DLACZEGO NAM?


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.

DODATKOWA INFORMACJA:

Na spotkaniu w dniach 18 - 20 stycznia br. Zarz?d G?ówny uchwali?, i? 50% pozyskanych odpisów podatkowych pozostanie do dyspozycji Zarz?du. Pozosta?a cz??? b?dzie przekazywana na rzecz oddzia?ów terenowych PTT, o ile dany oddzia? wyst?pi o takow? dotacj? i przedstawi w?a?ciwe informacje wskazuj?ce cel dofinansowania.
Otrzymali?my zaproszenie...
PTT

ZAPROSILI NAS...

Witam.

Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego z Sosnowca zaprasza wszystkich na "XXIII Zimowe Wej?cie na Babi? Gór?".

Szczegó?y w za??czniku

Pozdrawiam Pawe? Kosmala
...z naszej poczty...
PTT


...z naszej poczty...


"Polskie Towarzystwo Tatrza?skie - Oddzia? w Ostrowcu ?w. serdecznie zaprasza na obchody 5-lecia Oddzia?u, w dniu 2 lutego 2008r., w schronisku PTSM w Nowej S?upi.
Szczegó?owy program obchodów - w za??czniku.
Do zobaczenia - MS."Aktualizacja strony
PTT

AKTUALIZACJA STRONY

W zwi?zku z tocz?cymi si? pracami nad aktualizacj? (a jednocze?nie unowocze?nieniem) naszej strony internetowej, uprzejmie informujemy, i? mog? wyst?pi? czasowe trudno?ci "wej?cia" na stron?.
Wszystkie istniej?ce zak?adki b?d? sukcesywnie uzupe?niane (np. GALERIA). Zako?czenie ca?o?ci prac przewidywane jest na koniec tygodnia.
Prosimy o wyrozumia?o??, tym bardziej, i? nasz Superadmin Piotr jest poza zasi?giem naszych wp?ywów. Liczymy jednak, ?e nie opu?ci nas w potrzebie :-)) i wkrótce b?dziemy mogli korzysta? ze strony bez ?adnych ogranicze?.

Pozdrawiamy wszystkich naszych sympatyków.


Strona 11 z 11 << < 8 9 10 11
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.