Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
003.jpg
003.jpg
Olchowiec [2006]
Przyjaciele

Serednie Ma?e

...
      Lato takie gor?ce, a Ty ju? jeste? po tej ch?odnej stronie.
                    ?egnaj? Ci?, Piotrze, Karpackich przyjacielskie d?onie.
Z g??bokim ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci naszego Kolegi - Piotra Wo?niaka.
Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 6 sierpnia 2014r., o godz. 17.00, na cmentarzu w Skoszewach k/Nowosolnej. Wyrazy g??bokiego wspó?czucia, bo wi?cej nie mo?na wyrazi? s?owami, Rodzinie Piotra sk?adaj? Zarz?d i cz?onkowie Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi.Nowy Zarz?d Oddzia?u
W dniu 16 stycznia 2014 r., na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi, wybrano Prezesa Oddzia?u –  Stanis?awa Flakiewicza  i wy?oniono nowy Zarz?d:
V-ce prezesi: Tadeusz Kie?basi?ski i Edward Siekierski
Sekretarz: Ewa Kuziemska
Skarbnik: Ewa Koli?ska
Cz?onkowie: Irena Wagner, Marek Zawadzki, Jaros?aw Szymczykiewicz
.
Spotkania z górami 2013
Spotkania z górami 2013
Spotkania z górami
Z karpackich po?onin do ?odzi
15-19 pa?dziernika 2013 roku

„Z karpackich po?onin do ?odzi” – ten tytu? jest zapowiedzi? spotkania z karpack? tradycj? r?kodzielnicz?, ?piewacz? i muzyczn?. Nasze tradycyjnie dwudniowe Spotkania, dzi?ki aktywno?ci naszych wspó?organizatorów z Centrum Kultury M?odych, w tym roku rozros?y si? do prawie tygodnia.
Ju? przed po?udniem we wtorek (15.10.) odb?dzie si? adresowane do dzieci spotkanie p.t. „?ywa galeria tradycyjnych instrumentów Karpat”. W ?rod? i czwartek (16 i 17.10) do po?udnia odbywa? si? b?d? warsztaty krywulki czyli „tkania” bi?uterii z koralików.
Po po?udniu we wtorek, ?rod? i czwartek b?d? warsztaty techniki ?piewu bia?ego na bazie pie?ni ukrai?skich, ?emkowskich i huculskich. Wszystkie zaj?cia od wtorku do czwartku poprowadzi Pan Witold Koz?owski z Fundacji Ovo.
W programie b?dzie te? przegl?d archiwalnych i wspó?czesnych filmów pokazuj?cych obyczaje i ?ycie codzienne górali karpackich. Komentatorem tego przegl?du b?dzie Pani Aldona Pluci?ska – etnograf z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w ?odzi (czwartek, Filia CKM D?browa).
    W pi?tek (18.10) „zawita” do nas Kermesz. Go?ciem wieczoru „Olchowiecki Kermesz – przywrócona tradycja ?emkowska” b?dzie Jego Ekscelencja Szymon – Prawos?awny Arcybiskup ?ódzki i Pozna?ski. B?d? pie?ni ?emkowskie, huculskie i bojkowskie, b?d? twórcy ludowi z Koma?czy i Olchowca, b?d? kramy z r?ko-dzie?em, wystawa fotogramów ilustruj?cych Kermesze, wystawa sprz?tów codziennego u?ytku i wystawa r?kodzie?a artystycznego p.t.„Karpackim szlakiem wyszyte”.
Wieczornica Karpacka to program na sobotni wieczór (19.10). Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Os?awiany” z Mokrego tego wieczoru nie tylko b?dzie koncertowa?, ale jego muzycy i choreografowie poprowadz? tak?e nauk? pie?ni i ta?ców. Z pie?niami ?emkowskimi i huculskimi zaprezentuj? si? równie? uczestnicy warsztatów ?piewu bia?ego. Pami?taj?c jeszcze wyst?p „Os?awian” na naszej biesiadzie w 2008 roku nie mamy w?tpliwo?ci, ?e zabawa b?dzie znakomita.
Zapraszamy
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego

Informacje dodatkowe: EwaKuziemska tel.698 992 139...


Tegoroczne lato obrodzi?o nam nie tylko w s?o?ce...
Posypa?o te? zwi?zkami...ma??e?skimi.
8 czerwca 2013r. o godz. 15.00 w mie?cie ?odzi ?lubowali sobie mi?o??, wierno?? i...
MA?GORZATA SZAFRA?SKA i KRZYSZTOF KUHN.
Wszystkiego, co najpi?kniejsze, wiele szcz??cia dla ma??onków
- ?ycz? cz?onkowie i sympatycy Oddzia?u Karpackiego PTT
.
...Ich serca by?y w mi?osnej potrzebie,
wi?c wzi?li ?lub w czerwcu, w nadmorskiej ?ebie.
STO LAT! – niech nie milkn? ?piewy
dla nowo?e?ców - Janusza i Ewy.

15 czerwca 2013r. w USC w ?ebie, ?wiadomi praw i obowi?zków…powiedzieli sobie „TAK”  - Ewa ?urawska i Janusz Pilc.


Szcz??cia na nowej drodze ?ycz? cz?onkowie i sympatycy Oddzia?u Karpackiego PTT 


Spotkania - 2013
                
                     

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach w 2013 roku, z tematyk? których mo?na zapozna? si? w zak?adce SPOTKANIA I WYJAZDY. 
                                                                                                    
SPOTKANIA Z KULTUR? GÓR 2012
Zapraszamy na Wystaw?...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WERNISA? WYSTAWY, KTÓRY ODB?DZIE SI? 17 MAJA 2012 R., O GODZ. 18.00Informacja


REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA oraz autor Zbigniew Podsiad?o zapraszaj? na wystaw? fotografii ?EMKOWYNA.

Wernisa? 2 kwietnia 2012, godz. 18.00 RCKP Krosno ul. Kolejowa 1.

Otwarcie u?wietni ?emkowski zespó? "Czerwona Ruta" z Polan.

Wystawa czynna: 2-29 kwietnia 2012.

Zako?czenie Festiwalu - Spotkania z Górami 2011


SPOTKANIA z GÓRAMI 2011
ZAKO?CZENIE MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU HUCULSKIEGO
"S?OWIA?SKA ATLANTYDA"


...z Biuletynu Nr 3/2011 Oddzia?u Karpackiego PTT...

>>W "ojczy?nie cz?owieczej" Stanis?awa Vincenza
– Krzyworównia - Bystrec

Mi?dzynarodowy Festiwal Huculski „S?owia?ska Atlantyda” zorganizowany na Huculszczy?nie przez MUZEUM IWANA FRANKI w Krzyworówni odbywa? si? w dniach 23-26 czerwca 2011 r.
W tym czasie oko?o 30 osób, sympatyków turystyki górskiej zafascynowanych tematyk? huculsk? wyruszy?o z Polski w Czarnohor? na w?drówk? ?ladami St. Vincenza. W Bystrecu wykonali prace konserwacyjne przy krzy?u i tablicy pami?tkowej ustawionych przez Towarzystwo Karpackie w ubieg?ym roku, w miejscu, gdzie sta? dom Stanis?awa Vincenza. Wzi?li te? udzia? w spotkaniu z mieszka?cami i w?adzami Bystrca w miejscowym Domu Kultury. Uczestniczyli tak?e mi?dzy innymi w spotkaniu po?wi?conym Stanis?awowi Vincenzowi, które mia?o miejsce w Muzeum Iwana Franki w Krzyworówni i obserwowali konkurs na najlepszego muzykanta huculskiego.<<

          Nasze tegoroczne Spotkania z Górami sta?y si? cz??ci? uroczystego zako?czenia Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego „S?owia?ska Atlantyda”, które odb?dzie si? w dniach 21-22 pa?dziernika br. w Centrum Kultury M?odych. Festiwal odbywa? si? w wielu miejscach w Polsce i na Ukrainie, jego zako?czenie za? ?wi?towa? b?dziemy u nas, w ?odzi.
Poni?ej szczegó?owy program imprezy. W imieniu g?ównego organizatora - Centrum Kultury M?odych - i w?asnym, serdecznie zapraszamy,
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTTPROGRAM ZAKO?CZENIA FESTIWALU

19 – 21.X.2011 – Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne
21.X.2011r –  Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
- s?owo o Patronie  Stanis?awie Vincenzie – Piotr K?apyta
- "S?owia?ska Atlantyda" – reporta? Krzysztofa Krzy?anowskiego z przebiegu Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego 2011 r. 
Widowisko Teatralne „DOBOSZ” oparte na tekstach Stanis?awa Vincenza. Re?yseria: Adam ?oniewski. Wyst?puj?: Teatr „Rebelia” (Centrum Kultury M?odych)
Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna)
- „Prawda starowieku.Prawda o ?wiecie m?drym, dobrym i szcz??liwym” -wernisa? wystawy eksponatów huculskich z Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w ?odzi – przygotowanie: Aldona Pluci?ska i Alicja Wo?niak (Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne ?ód?)
-  „Huculszczyzna na starych pocztówkach” – ze zbiorów Stanis?awa Flakiewicza (Oddzia? Karpacki PTT w ?odzi) - wernisa?  wystawy 
                                                            (Wst?p wolny)

22.X.2011r – Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
– Uroczysta msza celebrowana przez ks. Alfonsa Górowskiego – proboszcza Parafii ?w. Marcina bp z Grywa?du
pochód ul. Rzgowsk? do CKM (konie huculskie, pochodnie, oprawa muzyczna)
ok. 20.30
- Koncert muzyki huculskich  - Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna) 
Wieczornica Huculsko – Polska
Wspólna zabawa przy muzyce „na ?ywo” w wykonaniu Kapeli „Huculi” i Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „?ód?” , degustacja potraw kuchni huculskiej i polskiej, nauka pie?ni i ta?ców
Prowadzenie ca?o?ci Uroczystego Zako?czenia Festiwalu: Justyna i Piotr K?apyta .
                                                    (Wst?p – koszt 40z?)


Strona 8 z 12 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.