INFROMACJE Z SIECI
Dodane przez Karota dnia Lutego 22 2008 18:29:23
Festiwal

INFORMACJE Z SIECI

Fundacja ARTica - Fundacja Promocji Sztuki serdecznie zaprasza na Festiwal Huculski im. Stanis?awa Vincenza, który odb?dzie si? w dniach 14-17 marca 2008r., w Krakowie.


O FESTIWALU

Festiwal Kultury Huculskiej w Krakowie im. Stanis?awa Vincenza organizowany jest w celu promocji kultury i nieocenionych walorów przyrodniczych Huculszczyzny oraz dialogu ??cz?cego wschód z zachodem, wspó?prac? Polski z Ukrain?.

Huculi i organizowane przez nas wydarzenia od dwóch lat przyci?gaj? setki ludzi do Krakowa.
Dzi?ki przerastaj?cym nasze oczekiwania zainteresowaniu medialnym (Telewizja Polska nakr?ci?a nawet osobny film na temat tego Festiwalu) tego roku spodziewamy si? jeszcze wi?kszej ilo?ci osób.
Wci?? nadchodz? do nas pytania o huculskie koncerty, wyk?ady, warsztaty taneczne, targi i obrz?dy huculskie.


Rozszerzona zawartość newsa
c.d.

Tego roku ?wi?to Huculskie odb?dzie si? na tydzie? przed Wielkanoc? i towarzyszy? nam b?dzie zarówno:

* na ulicach, po których przejdzie kolorowy i roz?piewany Pochód Huculski oraz przejad? prawdziwe Huculskie Konie;
* na placu Wolnica, gdzie podczas VI. Wielkanocnego Festiwalu Tradycji i Obrz?du Kraków 2008
(16 marca 2008 r.)
o pos?ucha? b?dzie mo?na Huculskiej Muzyki,
o obejrze? przygotowanie Huculskiej Wielkanocy,
o gotowa? potrawy Huculskie,
o malowa pisanki i haftowac serwetki,
* obejrze? wystawy starych i wspó?czesnych fotografii w Gra?dzie Festiwalowej czyli zaadaptowanej w tym celu Restauracji Ukrai?skiej,
* wzi?? udzia? w panelu dyskusyjnym na temat twórczo?ci i filozofii Stanis?awa Vincenza - Homera Huculszczyzny, jednego z pierwszych piewców integracji europejskiej, którego grób znajduje si? na Krakowskim Salwatorze,
* czy w ko?cu wzi?? udzia? w Wielkim Koncercie ??cz?cym najwspanialszych wirtuozów Huculskich
( Kapela Czeremosz Romana Kum?yka) i Polskich (Orkiestra ?w. Miko?aja).

Oba zespo?y nagra?y wspóln? p?yt?, która zosta?a okrzykni?ta folkow? p?yt? roku!

To tylko niektóre z przygotowywanych przez nas imprez, dlatego zapraszamy na Festiwal

Wi?cej informacji na stronie www.artica.org