...
Dodane przez Karota dnia Sierpnia 04 2014 20:49:59
      Lato takie gor?ce, a Ty ju? jeste? po tej ch?odnej stronie.
                    ?egnaj? Ci?, Piotrze, Karpackich przyjacielskie d?onie.
Z g??bokim ?alem przyj?li?my wiadomo?? o ?mierci naszego Kolegi - Piotra Wo?niaka.
Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 6 sierpnia 2014r., o godz. 17.00, na cmentarzu w Skoszewach k/Nowosolnej. Wyrazy g??bokiego wspó?czucia, bo wi?cej nie mo?na wyrazi? s?owami, Rodzinie Piotra sk?adaj? Zarz?d i cz?onkowie Oddzia?u Karpackiego PTT w ?odzi.