...ze strony ZG PTT
Dodane przez Karota dnia Stycznia 29 2011 19:27:02
PTT     


    ...ZE STRONY ZARZ?DU G?ÓWNEGO PTT...

XXX rocznica reaktywowania PTT

Ka?dy z nas odczuwa, coraz bardziej z wiekiem, up?yw czasu. Mija rok za rokiem i to, co prze?ywali?my na bie??co, nieraz na gor?co, zaczyna rozp?ywa? si? w niepami?ci. Odchodz? starzy, przychodz? m?odzi, dla których wybitni seniorzy staj? si? najwy?ej legend?, albo w ogóle nie maj? poj?cia, kim byli i o co walczyli, czemu si? w ?yciu po?wi?cali. Dotyczy to tak?e naszego Towarzystwa. W jego statucie czytamy: Polskie Towarzystwo Tatrza?skie jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do r. 1950.
Te daty mówi? o czym? wa?nym. Ta pierwsza w Polsce górska organizacja turystyczna, za?o?ona w zaborze austriackim, po odzyskaniu niepodleg?o?ci nazwana polsk? i rozszerzona na ca?e pa?stwo, istnia?a w Polsce Ludowej tylko pi?? lat. W 1950 roku moc? politycznej decyzji zosta?a rozwi?zana, podobnie jak i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W to miejsce powsta?o PTTK. W 1980-1981, na fali solidarno?ciowego ruchu, u wielu dawnych cz?onków PTT rozbudzi?y si? nadzieje na odrodzenie Towarzystwa.
Na czele ruchu na rzecz reaktywowania PTT stan?? wówczas krakowski dziennikarz Stefan Maciejewski, obecnie od kilku lat redaktor „Pami?tnika PTT” i nasz cz?onek honorowy. Doprowadzi? do zwo?ania w Krakowie Krajowego Sejmiku Obywatelskiego, którego uczestnicy 10-11 pa?dziernika 1981 roku podj?li jednomy?lnie uchwa?? o reaktywowaniu Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego. Powsta? wtedy Tymczasowy Zarz?d, który podj?? starania o rejestracj? Towarzystwa. W?adze i nie?yczliwi ludzie skutecznie blokowali zabiegi rejestracyjne. Og?oszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zniweczy?y starania o prawne usankcjonowanie organizacji. Trzeba by?o na to czeka? jeszcze blisko 10 lat, aby od 1990 roku sta? si? legalnie istniej?cym stowarzyszeniem mi?o?ników gór.
Z tego pionierskiego okresu walki o restauracj? PTT – tej historycznie wielce zas?u?onej organizacji – zachowa?a si? bezcenna dokumentacja archiwalna. W oparciu o ni?
jest przygotowywana do druku „Kronika odrodzenia PTT 1981-1990”. B?dzie ona stanowi? utrwalone drukiem dzieje bezprecedensowego zrywu spo?ecznego, który po 30 latach niebytu Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego, przywróci? mu blask i si?? istnienia, a obecnie od 20 lat prowadzi aktywn? dzia?alno?ci na rzecz turystyki górskiej i ochrony przyrody.
Inicjatorzy wydania „Kroniki”,  nie chc?c obci??a? kosztami druku wymienionej publikacji Zarz?du G?ównego PTT, postanowili j? wyda? na warunkach subskrypcji – b?d?c przekonanym, ?e znajd? si? liczni cz?onkowie naszego Towarzystwa, którzy tyle? z ch?ci poparcia tej inicjatywy, co i z zainteresowa? histori? swej organizacji – zechc? mie? t? ksi??k? w swojej bibliotece. 
Na ostatnim posiedzeniu Zarz?du G?ównego zaproponowano kwot? 35 z? przedp?aty za egzemplarz, któr? nale?y wp?aca? jako darowizn? na „Kronik?” na konto Zarz?du G?ównego PTT nr 47 1130 1150 0700 0000 0005 4585. Cz??? osób ju? zadeklarowa?a ch?? przedp?aty na „Kronik?”, prosimy aby inni powiadomili nas o tym na adres e-mail: morawska@ptt.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. , aby?my mogli ustali? wielko?? nak?adu.
Dodajmy, i? wydanie „Kroniki” stanie si? g?ównym akcentem obchodów rocznicowych. Proponujemy zorganizowanie spotkania rocznicowego w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszk?” (w nim reaktywowano PTT), w sobot? 8 pa?dziernika 2011 z udzia?em uczestników historycznego Sejmiku. O szczegó?ach programu b?dziemy informowa?.

Stefan Maciejewski, Barbara Morawska-Nowak