Spotkania z Górami 2010
Dodane przez Admin dnia Października 07 2010 21:12:02


SPOTKANIA Z GÓRAMI


W dniach 22-23 pa?dziernika 2010 r., po raz kolejny, ju? szósty, wraz z Centrum Kultury M?odych zapraszamy na „Spotkania z górami”. Bohaterem tegorocznych spotka? b?dzie Czarnohora, czarowna i magiczna, pe?na mitów i legend tworzonych przez mieszkaj?cych tam Hucu?ów.
W ksi??ce „Na dalekiej po?oninie. Huculszczyzna dzi?”, której autorem jest Andrzej Polec, czytamy:
Pomieszka? w?ród Hucu?ów to znaczy zrozumie?, ?e w górach wszystko jest mo?liwe. Hucu?ka szepcze zakl?cia, ?eby kracz?cy gdzie? pod niebem kruk nie przyniós? do domu ?mierci. Gdy Hucu? ujrzy burzow? chmur? w polu, rzuca na ziemi? wid?y ostrzem w kierunku chmury, ?eby odesz?a precz. Dziewcz?ta chodz? do wró?ek, ?eby pomog?y im zjedna? uczucia ukochanego ch?opca.
Dziwi nawet nie samo istnienie huculskich zabobonów, dziwi to, ?e Hucu? korzysta ze wszelkich zdobyczy wspó?czesnej cywilizacji, a jednocze?nie ?yje nadal w archaicznym ?wiecie magii. Je?dzi samochodem, ch?tnie pos?uguje si? elektryczno?ci?, telefonem czy telewizorem z anten? satelitarn?. Ale po obejrzeniu filmu Hucu?ka znowu wydoi krow?, a potem prze?egna j? i zamknie na noc drzwi do obory, ?eby nie wlaz?a tamt?dy si?a nieczysta. Hucu? nie b?dzie pracowa? w ?wi?to, bo to grzech, za który piorun mo?e uderzy? w cha?up? i spali? j?. Zawróci samochód, je?li na drodze zobaczy kobiet? z pustymi wiadrami, bo wtedy podró? si? nie uda. (...)  
W dwudziestym wieku cywilizacja zmieni?a nie do poznania ?ycie Hucu?ów, ale za wcze?nie jest mówi? o jej zwyci?stwie nad górsk? przyrod? i dusz? Hucu?a. Podobnie jak sto czy dwie?cie lat temu zbyt jest on uzale?niony od górskich wiatrów, piorunów, b?yskawic i wód. W walce o byt atrybuty post?pu nie zawsze mu pomog?. Dopóki wi?c, Hucu? b?dzie zamieszkiwa? swoje góry i zale?e? b?dzie od ?ywio?ów, dopóty walczy? b?dzie z ciemnymi si?ami gór przy pomocy magicznej si?y s?owa i czynno?ci magicznych.
I w taki ?wiat magii wprowadz? nas znawcy tematu, nasi go?cie: pani Urszula Janicka-Krzywda, pan Janusz Gudowski i Piotr K?apyta. Opowie?ciom tym towarzyszy? b?dzie muzyka w wykonaniu zespo?u „Huculi Miko?aja Iliuka z ?abiego” i wystawa fotograficzna „Czarnohora-Czarnohora”.
Tradycyjnie, drugiego dnia zapraszamy na Biesiad? – wspóln? zabaw? przy muzyce zespo?u „Huculi Miko?aja Iliuka z ?abiego”
Szczegó?owy program Spotka? zamie?cimy ju? wkrótce.

Zapraszam w imieniu Zarz?du Oddzia?u Karpackiego
Ewa Kuziemska