Spotkania z Górami
Dodane przez Karota dnia Października 06 2008 18:44:46
  

Z A P R O S Z E N I E


          Oddzia? Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego w ?odzi oraz Centrum Kultury M?odych w ?odzi maj? zaszczyt zaprosi? na doroczne "Spotkania z Górami".
Szczególnie serdecznie zapraszamy cz?onków Oddzia?u - tych by?ych i tych obecnych, a tak?e wszystkich uczestników wypraw w Karpaty Wschodnie.
Impreza odb?dzie si? w CKM, ul. Lokatorska 13, w dniach 24 - 25 pa?dziernika 2008r. Poni?ej przedstawiamy szczegó?owy program Spotka?.


Zrozumie? Bojków...

24 pa?dziernika (wst?p wolny)
    18.00 otwarcie 1. dnia Spotka?
    Gaw?da Antoniego Derwicha o przyrodzie i ludziach Bieszczadów
    Wernisa? wystawy fotograficznej „W?drowanie po Bojkowszczy?nie”
    Otwarcie wystawy „Nasze X-lecie”
    Opowie?? Andrzeja Potockiego „Bojkowie - lud wyp?dzony”
    Koncert Julii Doszny

25 pa?dziernika (wst?p 30z? z „koszyczkiem”)
    19.00 otwarcie 2. dnia Spotka?
    X-lecie Oddzia?u Karpackiego
    Koncert Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Os?awianie”

    Loteria fantowa, ta?ce, swawole przy muzyce Kapeli „Os?awianie” (organizatorzy     zapewniaj?: zimne i ciep?e napoje, barszcz, pierogi, mama?yg?, smalec, pieczywo)


Zapraszaj? organizatorzy:
    Oddzia? Karpacki PTT tel. 0-500 043 217
    Centrum   Kultury   M?odych   w   ?odzi ul. Lokatorska 13, tel. 42/684-24-02