Zaproszenie
Dodane przez Karota dnia Sierpnia 24 2008 15:28:27
APasek
............


Ania Pasek (1982-2007)
, studentka geologii na Uniwersytecie Jagiello?skim, podró?niczka i fotograf. Osoba niezwykle wra?liwa i umiej?ca wychwyci? ulotne pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata. Jej pasj? by?y podró?e i Góry, którym po?wi?ca?a si? bez reszty, odwiedzaj?c najbardziej dzikie zak?tki jak Spitzbergen, Ko?o Podbiegunowe czy Islandi?. Wsz?dzie tam stara?a si? utrwali? na zdj?ciach pi?kno ?wiata, jaki mog?a podziwia?. Fotografie Ani s? nie tylko rejestracj? obrazu, jaki widzia?a, ale tak?e kreacj? ?wiata, który stara?a si? przekaza? innym, dokumentuj?c swoje podró?e. Ka?dy kolejny wyjazd by? dla niej nowym wyzwaniem, do którego podchodzi?a z najwi?kszym zaanga?owaniem i pasj? i który dostarcza? Jej rado?ci. Ostatnim by?a podró? do Francji i wspinaczka na Mont Blanc, z której to drogi wraz ze swymi dwoma towarzyszami ju? nie powróci?a...

W dniu 5 wrze?nia o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisa? wystawy fotograficznej zatytu?owanej "Anna Pasek (1982-2007) Wspomnienie". Wystawa prezentowana b?dzie w Centrum Kultury M?odych w ?odzi, ul. Lokatorska 13 do dnia 19 wrze?nia 2008.