...z naszej poczty elektronicznej...
Dodane przez Karota dnia Lipca 16 2008 11:03:17
PTT

...Z NASZEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ...

1873 – 2008
135 lat Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego


MIELECKI KLUB GÓRSKI
„CARPATIA”

ODDZIA?
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO55 OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI RAJD
PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH
( Najstarsza impreza turystyczna w Województwie Podkarpackim )

WETLINA
02 – 09 .08.2008Rozszerzona zawartość newsa

TRASY RAJDU

02 sierpie? (sobota)
Przyjmowanie uczestników na campingu BdPN „Górna Wetlina” .
Camping „Górna Wetlina” – schr. „Chatka Puchatka” na Po?. Wetli?skiej(1228) – camping [3,00]
Godz. 2000 - ognisko na dobry pocz?tek
03 sierpie? (niedziela)
Camping – Po?onina Wetli?ska(1254) – Prze?ecz Or?owicza(1075) – Smerek(1222) – Wetlina [5,50]
Godz. 2030 - wieczorek z muzyk? i prze?roczami
04 sierpie? (poniedzia?ek)
Smerek – Okr?glik(1101) – Rabia Ska?a(1199) – Wetlina [8,45]
Zawody sportowe
05 sierpie? (wtorek)
Berehy Górne – Po?onina Cary?ska(1297) – Prze??cz Przys?up – Nasiczne – Berehy Grn. [6,00]
Nale?nikowy wieczór - konkurs na najwspanialszy nale?nik .
06 sierpie? (?roda)
Wo?osate – Siod?o pod Tarnic?(1275)– Krzemie?(1335) – Bukowe Berdo(1311) – Wo?osate [6,50]
Wieczór z glutem - czyli kisiel na winie. Konkurs w rzucie beretem
07 sierpie? (czwartek)
Ustrzyki Grn. – Wielka Rawka(1307) – Ma?a Rawka(1271) – Dzia?(1140) – Wetlina [5,40]
Zawody sportowe : Carpatia - Reszta ?wiata (siatkówka lub palant) i „chrzciny”
08 sierpie? (piatek)
Wo?osate – Halicz(1333) – Tarnica(1347) – Wo?osate [5,30]
Godz. 2000 – uroczyste ognisko na koniec rajdu
09 sierpnia (sobota)
Zako?czenie rajdu , powrót do domów.
(Trasy dodatkowe)
Trasa nr 1
Ki?czyk Bukowski (z U?oka lub z Wo?osatego)
Trasa nr 2
Pikuj (Ukraina)
Trasa nr 3
Okolice U?oka (Ukraina)


Uwaga ! Kolejno?? wycieczek lub ich przebieg mog? ulec zmianie .
Uwaga !!! Wyjazd na trasy dodatkowe(Pikuj, Ki?czyk(Ukraina) i w okolice U?oka) tylko dla osób, które zg?osz? ch?? uczestnictwa w terminie do 22 lipca i dokonaj? dodatkowo wp?aty zaliczki w kwocie 40 z?. Termin wycieczek dodatkowych podany b?dzie na pocz?tku rajdu. Uzale?niony jest od ?rodków transportu i zezwolenia wydanego przez s?u?by Ukrainy i liczby ch?tnych.

Regulamin 55 Ogólnopolskiego Rajdu Przyja?ni Bieszczadzkich

Organizator : Mielecki Klub Górski „Carpatia” Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego
Komitet honorowy : Pose? Rzeczypospolitej Polskiej El?bieta ?ukacijewska
Pose? Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowro?ska
Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego W?odzimierz Janusik
Sponsorzy :
Informacje medialne :

Cel imprezy : - aktywny wypoczynek i popularyzacja turystyki górskiej
- przyjacielskie spotkanie mi?o?ników Bieszczadów
- poznanie pi?kna i promocja Województwa Podkarpackiego

Uczestnictwo :
W rajdzie mog? bra? udzia? tury?ci indywidualni oraz zorganizowani w dru?yny zg?oszone przez oddzia?y i ko?a PTT, organizacje, stowarzyszenia, szko?y, zak?ady pracy itp. Grupy szkolne b?d? przyjmowane wy??cznie z opiekunem i za zgod? dyrekcji szkó?.
Kierownikami grup mog? by? tylko osoby pe?noletnie z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zg?oszenia :
Zg?oszenia wraz z wpisowym nale?y przes?a? przekazem pocztowym w terminie do dnia 21 lipca 2008 roku na adres : MKG „Carpatia” O/PTT 39-300 Mielec ul. Kpt. Hynka 8
Nale?y poda?: imi? i nazwisko, adres, pesel i numer telefonu kontaktowego.

Wpisowe :

1. Cz?onkowie O/PTT MKG ”Carpatia” (z op?acon? sk?adk? za 2008 rok) - 70 z?
2. Cz?onkowie innych Oddzia?ów PTT ( z op?acon? sk?adk? za 2008 rok) - 80 z?
3. Tury?ci nie zrzeszeni w PTT - 90 z?
Uwaga ! Czas to pieni?dz. Wpisowe wp?acone po terminie b?dzie wy?sze o 10 z?.
Wp?ata po terminie mo?e nie gwarantowa? wszystkich ?wiadcze?.
Uwaga ! W przypadku rezygnacji wpisowe nie b?dzie zwracane, a wp?acaj?cy traci prawo do ?wiadcze?. Dowód wp?aty nale?y okaza? kierownictwu rajdu w dniu przyjazdu na camping..

Organizator zapewnia :
- obs?ug? przewodnick? na trasie (wg . regulaminu rajdu)
- ubezpieczenie od nieszcz??liwych wypadków
- pami?tkow? odznak? rajdow? i odcisk piecz?ci
- op?at? pola namiotowego (za osob?, namiot, auto)
- potwierdzenie punktów do GOT
- uroczyste jubileuszowe ognisko w pi?tek 8 sierpnia

Dodatkowe informacje o rajdzie :
Informacji udziel? telefonicznie organizatorzy rajdu :
Zbigniew Dulniawka tel. nr (017) 5834311 tel. kom. nr 692 137 709
Jerzy Piotr Krakowski tel. nr (017) 5864359 tel. kom. nr 505 729 181
lub otrzymasz na zebraniach klubowych w ka?dy czwartek w godz. 1830 - 1930.
oraz na stronie internetowej MKG „Carpatia” : www.carpatia.mielec.pl


INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Ka?dy uczestnik rajdu powinien dok?adnie zapozna? si? z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy bior? udzia? w rajdzie na w?asn? odpowiedzialno??.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu tras rajdu lub jego przerwania.
5. Rajd odbywa si? bez wzgl?du na warunki pogodowe.
6. ?rodki transportu oraz koszty dojazdów na rajd i do miejsc wyj?cia na trasy (oraz powrotów) zabezpieczaj? sobie i pokrywaj? uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiada? w?asne namioty, ?piwory, turystyczny ubiór
i ekwipunek (np. kompas, latarka, mapa), prowiant, apteczk? , paszport.
8. Uczestnicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów p. po?arowych, ochrony przyrody, postanowie? „Karty Turysty” i polece? kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszcz??liwego wypadku uczestnicy powinni udzieli? pomocy poszkodowanemu i powiadomi? kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mog? rozpocz?? lub zako?czy? udzia? w rajdzie w innym dniu ni? mówi regulamin, jednak wpisowe w takim przypadku nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestników z rajdu.
12. Uczestnicy mog? sami organizowa? sobie wycieczki, lecz powinni o swej trasie poinformowa? kierownictwo rajdu.
13. Interpretacja regulaminu nale?y wy??cznie do kierownictwa rajdu.

* * * * * *
Uwaga !
Camping BdPN „Górna Wetlina” oferuje uczestnikom rajdu posi?ki.
Uwaga !
Tury?ci rowerowi znajd? w okolicy Wetliny wiele kilometrów górskich tras.