...z naszej poczty elektronicznej...
Dodane przez Karota dnia Maja 05 2008 21:15:29
PTT

MIELECKI KLUB GÓRSKI „CARPATIA” ODDZIA? POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO w MIELCU ZAPRASZA NA 42 RAJD GÓRSKI „KARPATIA” (dawny Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego), KTÓRY ODB?DZIE SI? W DNIACH 25 – 31. 05. 2008.
KILKA S?ÓW O HISTORII RAJDÓW
Rajd „Karpatia” to kontynuacja dawnej imprezy pod nazw? Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego. Inicjatorem i organizatorem rajdów by?a Komisja Górska Oddzia?u Zak?adowego PTTK przy WSK-PZL w Mielcu. Uczestnicy w?drowali pocz?tkowo wy??cznie po Karpatach w Polsce. Najcz??ciej szlaki prowadzi?y po Beskidzie Niskim.
Ze wzgl?du na to, ?e akcje te odbywa?y si? zazwyczaj w maju, potocznie nazywano imprez? rajdem „majowym” lub „lotniczym” (skracaj?c oficjaln? nazw?). Ka?dego roku w imprezach tych uczestniczy?y setki turystów, w tym wieloosobowe ekipy turystów z takich miast jak ?ód?, Kalisz, Wroc?aw, Ustka, Ostrowiec ?w.
W latach dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia w rajdzie bierze udzia? coraz mniejsza liczba uczestników.
W 1996 roku wspó?organizatorem rajdu staje si? MKG „Carpatia” i po raz pierwszy trasy wiod? na S?owacj?.
Od tamtego roku uczestnicy poznaj? kolejne pasma górskie u naszych po?udniowych s?siadów.
Po rozwi?zaniu OZ PTTK WSK-PZL, zarz?d „Carpatii” postanawia nadal organizowa? t? imprez?, zmieniona zosta?a tylko nazwa na "Rajd Karpatia".
Rozszerzona zawartość newsa
TRASA 42 RAJDU „KARPATIA”

24.05.2008 (sobota)
Przyjazd uczestników do miejscowo?ci Lubietova
Nocleg : Lubietova (Obecny urad)
25.05.2008 (niedziela)
Piesza trasa: Chata pod Hrbom – Hrb(1254) – Vepor(1277) – sedlo Jasenova(1103) – Tri vody – Cervena jama – Chata pod Hrbom [ 5,45 godz.]
Nocleg : Chata pod Hbrom (1100m n.p.m.)
26.05.2008 (poniedzia?ek)
Piesza trasa : Chata pod Hrbom – ?ierta?(1204) – Predajnianske vodopady – Chata pod Hrbom[4,15 godz.] Przejazd do miejscowo?ci Hrochot
Nocleg : Hrochot (Hrochotsky mlyn)
27.05.2008 (wtorek)
Piesza trasa : Kyslinky – sedlo Priehybina(1270) – Polana(1457) – Kopce(1334) –sedlo Jasenova(1103) –Kyslinky[5,45] lub z sedla Jasenowa – ?ierac(1099) – Hrochot [8,15]
Nocleg : Detva-Stavanisko
28.05.2008 (?roda)
Piesza trasa : Stavanisko – Kalamarka – Horsky Hotel Polana – Predna Polana(1367) – Vodopad Bystreho potoka – Stavanisko [6 godz.]
Nocleg: Detva-Stavanisko
29.05.2008 (czwartek)
Przejazd do Sv.Antona ko?o Banskey Stiavnicy. Po drodze zwiedzanie Zvolenia i piesza trasa :Zvolen – Pusty hrad – Zvolen [2,40 godz.] i Bud?a – ?ertova skala – Bud?a [1,35 godz.]
Nocleg : Sv.Anton – Ran? Nadej
30.06.2008 (pi?tek)
Piesza trasa : Sv.Anton – Ilija - Sitno(1009) – Po?uvadlianske jazero – sedli Kri?na – Ilija – Sv. Anton [ ] Zwiedzanie Banskej Stiavnicy
Nocleg : Sv.Anton – Ran? Nadej
31.06.2008 (sobota)
Piesza trasa : Banska ?tiavnica – sedlo ?ervena stud?a – Tanad (938) – sedlo Pleso – Banska Stiavnica [ ]
Nocleg : Sv.Anton – Ran? Nadej
01.06.2008 (niedziela)
Powrót do Polski. Po drodze zwiedzanie rezerwatu „Kamenne more” we wsi Vyhne.


Jak dojecha? na miejsce rozpocz?cia rajdu na S?owacji, czyli do miejscowo?ci Lubietova .
Przekraczaj?cy granic? na przej?ciu w Piwnicznej, Niedzicy lub ?ysej Polanie jecha? musz? na Poprad.Z Popradu drogami nr 67 a potem 66 w kierunku na Brezno i Ba?sk? Bystrice.
Za wsi? Brusno (oko?o 14 km przed Ba?sk? Bystric?) skr?camy w lewo do Lubietovej.
Przekraczaj?cy granic? w Chy?nem jad? na Dolny Kubin i dalej na Bansk? Bystric?.
Z tego miasta drog? nr 66 (na Brezno) i po oko?o 14 km skr?ci? musz? w prawo do Lubietovej.


REGULAMIN 42 RAJDU GÓRSKIEGO „KARPATIA”W tym roku zapraszamy w GÓRY SZCZAWNICKIE i GÓRY POLANA .


ORGANIZATOR : Mielecki Klub Górski „Carpatia”- Oddzia? Pol. Tow. Tatrza?skiego
CEL IMPREZY : - aktywny wypoczynek w gronie znajomych z górskich szlaków
- popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej
- poznanie uroków Gór Szczawnickich i Polana
UCZESTNICY : W rajdzie mog? bra? udzia? tury?ci – cz?onkowie PTT oraz w miar? wolnych
miejsc tak?e nie zrzeszeni w PTT (tury?ci niepe?noletni obowi?zkowo pod opiek? . doros?ych).
ZG?OSZENIA : Ch?? uczestnictwa wraz z wpisowym nale?y zg?osi? do dnia 18 maja 2008 roku . drog? pocztow? (przekaz) na adres :
MKG „Carpatia” ul.kpt.Hynka 8 39-300 Mielec
lub osobi?cie na spotkaniach klubowych w ka?dy czwartek w godz. 1830 - 1930
WPISOWE :
65 z? - cz?onkowie O/PTT MKG ”Carpatia” (op?acona sk?adka za 2007 rok)
75 z? - cz?onkowie innych oddzia?ów PTT

INFORMACJE O RAJDZIE :
Dok?adnych informacji udzieli przewodnik i kierownik rajdu - Jerzy Piotr Krakowski
telefon : +48 /0/ 505 729 181 e-mail : jpkrak@wp.pl
ZAPEWNIAMY : - obs?ug? przewodnick?
- zabezpieczenie miejsc noclegowych (potrzebne ?piwory)
- pami?tkow? odznak?
UWAGI DODATKOWE :
1. Rajd nie jest imprez? masow? , liczba uczestników ograniczona do 20 osób.
O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.
2. S?owackie korony radzimy kupi? w Polsce lub na przej?ciu granicznym

INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Ka?dy uczestnik powinien dok?adnie zapozna? si? z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy bior? udzia? w rajdzie na w?asn? odpowiedzialno?? i ubezpieczaj? si? indywidualnie .
3. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za nieszcz??liwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników na rajdzie.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu i jego przerwania.
5. Rajd odb?dzie si? bez wzgl?du na warunki pogodowe.
6. Koszty dojazdów i noclegów pokrywaj? uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiada? odpowiedni turystyczny strój i ekwipunek ( obowi?zkowo ?piwór i karimat? lub materac), zapas prowiantu, apteczk? osobist?, paszport.
8. Uczestnicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów przeciwpo?arowych, ochrony przyrody, postanowie? „Karty turysty” i polece? kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszcz??liwego wypadku uczestnicy powinni udzieli? poszkodowanym pomocy i powiadomi? kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mog? rozpocz?? lub zako?czy? udzia? w rajdzie równie? w innym dniu ni? jest to
w regulaminie, jednak wpisowe nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestnika z rajdu.
12. W razie rezygnacji wpisowe mo?e by? zwrócone, ale b?dzie pomniejszone o poniesione koszty.
13. Interpretacja regulaminu nale?y wy??cznie do kierownictwa rajdu.ATRAKCJE TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE NA TRASIE RAJDU


BANSKA STIAVNICA – pi?kne miasto(oko?o 10500 mieszka?ców) z licznymi cennymi zabytkami, b?d?ce na Li?cie ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Warto zwiedzi? stary i nowy zamek, liczne zabytkowe ?wi?tynie, pi?kn? starówk?, kopalni?-muzeum, ogród botaniczny, kalwari? .
ZVOLEN – .miasto (oko?o 43 000 mieszka?ców) z interesuj?cym zamkiem, licznymi zabytkami oraz jednym z najwi?kszych na S?owacji rynkiem.
LUBIETOVA –.dawna miejscowo?? górnicza. O ?wietno?ci przypomina ratusz i zabytkowe domy.
POLANA(1457) – najwy?szy szczyt Gór Polana, pozosta?o?? po najwi?kszym wulkanie w ?rodkowej Europie
SITNO(1009) – najwy?szy szczyt Gór Szczawnickich,. a na nim ma?e muzeum w wie?y widokowej.
HRB (1254) –zalesiony szczyt z 40-metrow? ska?? (widoki, uwa?any za geometryczny ?rodek S?owacji. Pod szczytem interesuj?ce schronisko „Chata pod Hrbom”
?ERTOVA SKALA – ciekawa „ko?ysz?ca si?” ska?a na po?udniowym kra?cu Gór Kremnickich.
SVETY ANTON – wie? w Górach Szczawnickich. Wspania?y zespó? pa?acowo – parkowy (muzeum) rodu Coburg.
KALAMARKA – urokliwe andezytowe wyp?aszczenie, otoczone skalny ?cianami i wie?ami. Liczne ?ciany wspinaczkowe uwa?ane za najpi?kniejsze na S?owacji.


Chata pod Hrbom

KILKA S?ÓW O HISTORII RAJDÓW
Rajd „Karpatia” to kontynuacja dawnej imprezy pod nazw? Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego.
Inicjatorem i organizatorem rajdów by?a Komisja Górska Oddzia?u Zak?adowego PTTK przy WSK-PZL w Mielcu.
Uczestnicy w?drowali pocz?tkowo wy??cznie po Karpatach w Polsce. Najcz??ciej szlaki prowadzi?y po Beskidzie Niskim.
Ze wzgl?du na to, ?e akcje te odbywa?y si? zazwyczaj w maju, potocznie nazywano imprez? rajdem „majowym” lub „lotniczym” (skracaj?c oficjaln? nazw?). Ka?dego roku w imprezach tych uczestniczy?y setki turystów, w tym wieloosobowe ekipy turystów z takich miast jak ?ód?, Kalisz, Wroc?aw, Ustka, Ostrowiec ?w.
W latach dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia w rajdzie bierze udzia? coraz mniejsza liczba uczestników.
W 1996 roku wspó?organizatorem rajdu staje si? MKG „Carpatia” i po raz pierwszy trasy wiod? na S?owacj?.
Od tamtego roku uczestnicy poznaj? kolejne pasma górskie u naszych po?udniowych s?siadów.
Po rozwi?zaniu OZ PTTK WSK-PZL, zarz?d „Carpatii” postanawia nadal organizowa? t? imprez?, zmieniona zosta?a tylko nazwa na „Rajd Karpatia”.
Najwierniejszym organizatorem i uczestnikiem rajdów jest Zbyszek Dulniawka, który po raz pierwszy by? wspó?organizatorem rajdu ju? w 1967 roku.
W ramach rajdu na S?owacji w?drowano : Nizke Beskydy(1996), ?ergov i Nizke Beskydy(1997), Slovensky raj(1998), Slovensky raj i Nizke Tatry(1999), Mala Fatra i Velka Fatra(2000), Slovensky Kras(2001), Rudavy Gemerske i Veporske vrchy(2002), Cho?ske vrchy i Skoru?inske vrchy(2003), Zapadne Tatry i Vysoke Tatry(2004), Kremnicke vrchy i Nizke Tatry(2005), Volovske vrchy i Slanske vrchy(2006), Sulovske vrchy i Stra?ovske vrchy (2007)