Zako?czenie Festiwalu - Spotkania z Górami 2011
Dodane przez Karota dnia Października 14 2011 20:31:13


SPOTKANIA z GÓRAMI 2011
ZAKO?CZENIE MI?DZYNARODOWEGO FESTIWALU HUCULSKIEGO
"S?OWIA?SKA ATLANTYDA"


...z Biuletynu Nr 3/2011 Oddzia?u Karpackiego PTT...

>>W "ojczy?nie cz?owieczej" Stanis?awa Vincenza
– Krzyworównia - Bystrec

Mi?dzynarodowy Festiwal Huculski „S?owia?ska Atlantyda” zorganizowany na Huculszczy?nie przez MUZEUM IWANA FRANKI w Krzyworówni odbywa? si? w dniach 23-26 czerwca 2011 r.
W tym czasie oko?o 30 osób, sympatyków turystyki górskiej zafascynowanych tematyk? huculsk? wyruszy?o z Polski w Czarnohor? na w?drówk? ?ladami St. Vincenza. W Bystrecu wykonali prace konserwacyjne przy krzy?u i tablicy pami?tkowej ustawionych przez Towarzystwo Karpackie w ubieg?ym roku, w miejscu, gdzie sta? dom Stanis?awa Vincenza. Wzi?li te? udzia? w spotkaniu z mieszka?cami i w?adzami Bystrca w miejscowym Domu Kultury. Uczestniczyli tak?e mi?dzy innymi w spotkaniu po?wi?conym Stanis?awowi Vincenzowi, które mia?o miejsce w Muzeum Iwana Franki w Krzyworówni i obserwowali konkurs na najlepszego muzykanta huculskiego.<<

          Nasze tegoroczne Spotkania z Górami sta?y si? cz??ci? uroczystego zako?czenia Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego „S?owia?ska Atlantyda”, które odb?dzie si? w dniach 21-22 pa?dziernika br. w Centrum Kultury M?odych. Festiwal odbywa? si? w wielu miejscach w Polsce i na Ukrainie, jego zako?czenie za? ?wi?towa? b?dziemy u nas, w ?odzi.
Poni?ej szczegó?owy program imprezy. W imieniu g?ównego organizatora - Centrum Kultury M?odych - i w?asnym, serdecznie zapraszamy,
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego PTTPROGRAM ZAKO?CZENIA FESTIWALU

19 – 21.X.2011 – Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne
21.X.2011r –  Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
- s?owo o Patronie  Stanis?awie Vincenzie – Piotr K?apyta
- "S?owia?ska Atlantyda" – reporta? Krzysztofa Krzy?anowskiego z przebiegu Mi?dzynarodowego Festiwalu Huculskiego 2011 r. 
Widowisko Teatralne „DOBOSZ” oparte na tekstach Stanis?awa Vincenza. Re?yseria: Adam ?oniewski. Wyst?puj?: Teatr „Rebelia” (Centrum Kultury M?odych)
Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna)
- „Prawda starowieku.Prawda o ?wiecie m?drym, dobrym i szcz??liwym” -wernisa? wystawy eksponatów huculskich z Muzeum Etnograficzno – Archeologicznego w ?odzi – przygotowanie: Aldona Pluci?ska i Alicja Wo?niak (Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne ?ód?)
-  „Huculszczyzna na starych pocztówkach” – ze zbiorów Stanis?awa Flakiewicza (Oddzia? Karpacki PTT w ?odzi) - wernisa?  wystawy 
                                                            (Wst?p wolny)

22.X.2011r – Uroczyste Zako?czenie Festiwalu Pami?ci Stanis?awa Vincenza
Godz. 18.00
– Uroczysta msza celebrowana przez ks. Alfonsa Górowskiego – proboszcza Parafii ?w. Marcina bp z Grywa?du
pochód ul. Rzgowsk? do CKM (konie huculskie, pochodnie, oprawa muzyczna)
ok. 20.30
- Koncert muzyki huculskich  - Kapela „Huculi” Miko?aja Iliuka (Ukraina - Werchowyna) 
Wieczornica Huculsko – Polska
Wspólna zabawa przy muzyce „na ?ywo” w wykonaniu Kapeli „Huculi” i Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „?ód?” , degustacja potraw kuchni huculskiej i polskiej, nauka pie?ni i ta?ców
Prowadzenie ca?o?ci Uroczystego Zako?czenia Festiwalu: Justyna i Piotr K?apyta .
                                                    (Wst?p – koszt 40z?)Rozszerzona zawartość newsa