1% PODATKU
Dodane przez Karota dnia Lutego 21 2010 13:46:06
PTT

PRZEKA? NAM 1% PODATKU


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.
W tym roku przekazanie 1% podatku dla organizacji po?ytku publicznego jest równie ?atwe, jak w roku ubieg?ym. Aby tego dokona? nale?y wype?ni? odpowiedni fragment w?a?ciwego formularza PIT, wpisuj?c:
w rubryk? 124 - Polskie Towarzystwo Tatrza?skie, Zarz?d G?ówny, 30-549 Kraków, ul. Traugutta 4,
w rubryk? 125 - KRS 0000115547
w rubryk? 128 - nazw? Oddzia?u PTT