Zaproszenie
Dodane przez Karota dnia Maja 02 2009 13:29:18
PTT
Z a p r o s z e n i e

     W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejn? V Noc Podró?nika Trawers 2009, która odb?dzie si? 6 czerwca 2009 o godzinie 18:00
w klubie MOJITO LATINO  CLUB ?ód? ul. Piotrkowska 143.
     B?dzie mo?na obejrze? kilkadziesi?t pi?tnastominutowych pokazów slajdów z ca?ego ?wiata. Organizatorzy zapraszaj? wszystkich, którzy chc? pokaza? swoje zdj?cia i podzieli? si? wra?eniami z podró?y, do zg?aszania swoich pokazów.
 
 TRAWERS ul. Piotrkowska 4 tel.  042 633 36 78
 oraz do organizatorów : 
 Agnieszka Lipi?ska 0601 061 063.